Informace o zpracování osobních údajů

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů, které mně jako správkyni poskytnete, pokud navštívíte mou webovou stránku dostupnou na internetové adrese www.annalanguageteacher.cz, dále pokud Vám poskytuji moje lektorské služby nebo si koupíte některý z mých digitálních produktů, anebo pokud projevíte zájem o mé lektorské služby nebo o mé digitální produkty.
 
Osobní údaje zpracovávám v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno a informovat Vás o Vašich právech.
 

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU

 
I. Správkyně osobních údajů – mé identifikační a kontaktní údaje
 
II. Zdroj osobních údajů – odkud získávám k Vašim osobním údajům přístup
 
III. Kategorie osobních údajů a požadavek na jejich poskytnutí – které osobní údaje o Vás zpracovávám, zda máte povinnost mi je poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí
 
IV. Účely a doba zpracování – k jakým účelům a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje
 
V. Cookies – které cookies používám
 
VI. Příjemci osobních údajů – komu Vaše osobní údaje zpřístupňuji
 
VII. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – zda Vaše osobní údaje budou předány do země mimo Evropskou unii
 
VIII. Vaše práva – jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů
 
IX. Závěrečná ustanovení – účinnost tohoto dokumentu a možnost jeho změny
 

I. Správkyně osobních údajů

 
Správkyní osobních údajů je: 
 
Bc. Anna Rubešová
IČ: 08675171
Sídlo: Komenského 48, 74792, Háj ve Slezsku
Tel.: +420 773 551 248
ID datové schránky: kzgsepc
 

II. Zdroj osobních údajů

 
Vaše osobní údaje získávám z následujících zdrojů:
 
a) přímo od Vás, kdy Vaše osobní údaje získávám prostřednictvím zaslaného vyplněného formuláře dostupného na shora uvedené webové stránce, dále e-mailem, telefonicky, v průběhu videohovoru, prostřednictvím sociálních sítí, při osobním jednání nebo jiným způsobem;

III. Kategorie osobních údajů a požadavek na jejich poskytnutí

 
 1. V nezbytném rozsahu o Vás zpracovávám zejména následující běžné osobní údaje: titul, jméno a příjmení, funkce, IČ, DIČ, adresa bydliště, platební údaje, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátor jiné formy komunikace na dálku, adresa internetové stránky, IP adresa, informace o Vámi objednaných produktech či mých službách, informace o Vám poskytnutých službách a informace, které mi v průběhu poskytování služeb sdělíte, příp. k nimž v průběhu poskytování právních služeb získám přístup. Pokud mi poskytnete referenci a současně s tím mi poskytnete svou fotografii či videozáznam, zpracovávám o Vás také osobní údaje spočívající v poskytnuté fotografii či videozáznamu.
   
 2. Poskytnutí kategorie běžných osobních údajů, a to především jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla, uvedených v první větě předchozího odstavce je nezbytné pro vzájemnou komunikaci nebo pro uzavření a splnění smlouvy; v případě jejich neposkytnutí tedy nebude možné vzájemně komunikovat nebo uzavřít a splnit smlouvu. V případech, kdy zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu, závisí pouze na Vašem rozhodnutí, zda mi své osobní údaje poskytnete či nikoli.
   
 

IV. Účely a doba zpracování

A. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY UZAVŘENÍ A SPLNĚNÍ SMLOUVY

 
 1. Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely uzavření smlouvy o poskytování lektorských služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu a pro účely splnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme (vzájemná komunikace před i po uzavření smlouvy, zpřístupnění digitálního obsahu nebo poskytnutí lektorské služby, uskutečnění platby). K tomuto účelu zpracovávám Vaše běžné osobní údaje uvedené v čl. III odst. 1 výše.
   
 2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy uzavřené mezi námi a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
   
 3. K tomuto účelu Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po jeho skončení pak některé Vaše osobní údaje dále zpracovávám pro účely oprávněného zájmu (viz písmena B až D níže).

B. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU

 1. Vaše osobní údaje zpracovávám také pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod.). K tomuto účelu zpracovávám tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a informace o Vámi objednaných produktech či službách.
   
 2. Jste-li mým klientem, je právním titulem (oprávněním) pro takové zpracování osobních údajů můj oprávněný zájem, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé informace a právní novinky zajímají.
   
 3. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli jednoduše ukončit kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v každém zaslaném e-mailu. Jinak k tomuto účelu budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky mých digitálních produktů či právních služeb.

C. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

 
 1. Pokud nejste mým klientem, budu Vám obchodní sdělení, newslettery apod. zasílat jen na základě Vašeho souhlasu. Rovněž jen na základě Vašeho souhlasu Vám můžu zasílat informace o produktech či službách třetích osob. Váš souhlas potřebuji také ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zveřejnění Vaší reference na mé webové stránce nebo sociálních sítích.
   
 2. Před udělením souhlasu Vás budu informovat, které osobní údaje budu na základě Vašeho souhlasu zpracovávat a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat.
   
 3. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to např. kliknutím na příslušný odkaz, který najdete v každém zaslaném e-mailu. Pokud ovšem Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiných právních titulů uvedených pod písmeny A až B výše, budu je na základě tohoto příslušného titulu zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu.
 

V. Cookies

 
 1. Při užívání shora uvedené webové stránky používám cookies a další související technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž přistupujete na mou webovou stránku.
   
 2. Používám technické a funkční soubory cookies, statistické cookies, reklamní soubory cookies a marketingové cookies. Technické a funkční soubory cookies zajišťují správnou funkci mé webové stránky a usnadňují jejich návštěvu (při návštěvě mé webové stránky nemusíte opakovaně zadávat stejné informace). Tyto cookies můžou být umístěny bez Vašeho souhlasu. Statistické cookies jsou používány za účelem optimalizace mé webové stránky. Reklamní cookies mi umožňují přizpůsobit reklamy a získat informace o výsledcích kampaně. Marketingové cookies jsou používány k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatelů na mé webové stránce pro marketingové účely. Statistické, reklamní a marketingové cookies využívám ve spolupráci s nástroji třetích osob jen na základě Vašeho předchozího souhlasu.
   
 3. Využití cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si můžete nastavit užívání jen některých cookies.

VI. Příjemci osobních údajů

 
 1. Pokud Vaše osobní údaje sdílím s jinou osobou, dbám na to, aby byla zajištěna jejich ochrana.
   
 2. Pro zajištění některých zpracovatelských operací využívám služeb a aplikací jiných osob, které se na určité operace zpracování specializují a které ochranu Vašich osobních údajů smluvně garantují.
   
 3. Konkrétně se jedná o následující:
a) webhosting a doména: Forpsi
b) mailing: MailerLite provozovaný společností MailerLite
c) fakturační systém: SimpleShop.cz provozovaný společností Redbit s. r. o., IČ: 24197190;
d) platební brána: Comgate provozovaná společností ComGate Payments, a. s., IČ: 27924505;
 

VII. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

 
Jak uvedeno výše, pro zpracování Vašich osobních údajů využívám také e-mailingové služby společnosti MailerLite Limited. Tato společnost má sídlo v Irsku, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593. Nicméně součástí holdingu je společnost MailerLite, Inc., se sídlem ve Spojených státech amerických, 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, které mohou být Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, informace o Vámi objednaných produktech, případně další informace, které mi sdělíte prostřednictvím elektronického formuláře) předávány. Ochrana Vašich osobních údajů je zaručena standardními smluvními doložkami v souladu s rozhodnutím Evropské komise a dodatečnými zárukami spočívajícími v tom, že Vaše osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie a jejich bezpečnost je garantována mezinárodně platným standardem ISO 27001. Další informace jsou dostupné zde: https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreementhttps://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

 

VIII. Vaše práva

 
 1. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte následující práva:
a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Máte právo získat informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k osobním údajům a na podrobnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů.
 
b) Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR)
Máte právo požadovat, abych opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 
c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
Máte právo požadovat, abych vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, mám povinnost Vaše osobní údaje na základě Vaší žádosti vymazat.
 
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo na to, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.
 
e) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně, a zároveň je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte rovněž právo požadovat, abych Vaše osobní údaje sama předala jinému správci.
 
f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí strany. V takovém případě můžu Vaše osobní údaje dále zpracovávat, jen prokážu-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.
Pokud Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely přímého marketingu, vč. profilování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, a v takovém případě nebudu už Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 
g) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování (čl. 22 GDPR) Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To však neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, nebo pokud je rozhodnutí právně povoleno, jsou-li současně stanovena vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 
h) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na dříve uděleném souhlasu.
 
i) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 1. Svá práva můžete u mě uplatnit s využitím kontaktů uvedených výše (poštou, e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo vyplněním kontaktního formuláře na mé webové stránce). Před vyřízením Vaší žádosti Vás můžu ještě kontaktovat, a to za tím účelem, abych si přiměřeným způsobem ověřila Vaši totožnost.
  Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetové stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 

IX. Závěrečná ustanovení

 
 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsem oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit. Jejich aktuální znění naleznete na mé shora uvedené webové stránce.
   
 2. Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2023.
Přejít nahoru