Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online dokumentů, webinářů, e-booků, online lekcí a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.annalanguageteacher.cz
.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:
 
 1. OP
Tyto Obchodní podmínky.
 
 1. POSKYTOVATEL
Bc. Anna Rubešová
IČ: 08675171
Sídlo: Komenského 48, 74792, Háj ve Slezsku
Tel.: +420 773 551 248
E-mail: anna@annalanguageteacher.cz
ID datové schránky: kzgsepc
 
 1. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu.
 
 1. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud vystupujete jako fyzická osoba a v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu neuzavíráte jako Spotřebitel. 
 
 1. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem přes Webové rozhraní a jejímž obsahem je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Smlouvou se pro účely těchto OP rozumí i smlouva o vzdělávání, kterou spolu uzavřeme přes Webové rozhraní, jejímž obsahem je umožnění Vaší účasti na mnou pořádaném webináři v živém přenosu za dohodnutou protihodnotu. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a není přístupná.
 
 1. PRODUKT
Online dokument, webinář, e-book, online lekce nebo jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma.
 
 1. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.
 
 1. CENA
Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedený v Objednávce. Platí se v korunách českých. 
 
 1. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB
Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.annalanguageteacher.cz
 
 1. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

II. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 
Všechny Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a v souladu s mým svědomím. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete. Neodpovídám tedy za to, jakých výsledků na základě Produktů ve svém konkrétním případě dosáhnete.
 
 

III. INFORMACE NA WEBU

 
 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn nebo které jsem poskytla své lektorské služby. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny nebo poskytnuty moje lektorské služby, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale vybírám ty, které zveřejním. Recenze na platformách třetích stran (např. www.facebook.com a jiné) neověřuji.
 
 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
 
 

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 
 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.
   
 2. Před odesláním objednávkového formuláře Vám je umožněno zkontrolovat údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  
   
 3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
   
 4. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) nesete Vy a tyto náklady se neliší od běžné sazby. Učiněním Objednávky souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

 
CENA PRODUKTŮ
 
 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů můžu měnit s tím, že pro Vás platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
   
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a mám v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.
   
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
   
  ZPŮSOB PLATBY
 4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  a) bankovním převodem na účet,
  b) online platební kartou
   
 5. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v příloze e-mailu potvrzujícího přijetí Vaší Objednávky.
   
 6. Platební metodu uvedená pod písmeny b) (online platební karta) zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz
   
 7. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi námi výslovně dohodnuty případné jiné způsoby platby.
   
  SPLATNOST CENY
 8. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
   
 9. V případě plateb online kartou je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
   
 10. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad – fakturu.
   
  PLATBA VE SPLÁTKÁCH
 11. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které mi v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
   
 12. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám Produkt znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.
 

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

 
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 
 1. Digitální obsah online dokumentů nebo e-booků Vám bude zpřístupněn ve formátu pdf, docx nebo obdobném zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 
 1. Digitální obsah webináře Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 
 1. Digitální obsah online lekcí Vám bude zpřístupněn tím, že Vám bude poslán odkaz na připojení (na platformu ZOOM nebo podobné) na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce anebo Vám na tuto adresu budou zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu. 
 
 1. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu, bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
 
ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 
 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet Vám bude digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 
 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah Vám bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního obsahu Produktu Vám bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.
 
DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 
 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
   
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro produkty zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v té době, kdy jsou na Webu uvedené.
   
  AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 
 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována.
 
 1. Budu Vám však po uzavření Smlouvy poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudou poskytovány jeho aktualizace.
 
FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
 
 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 
 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnost Vy jako Uživatel.
 

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 
 1. Digitální obsah Produktů je autorským dílem. Produkt Vám zpřístupňuji pro Vaši osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
   
 2. Jako Uživatel máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu, jakož i ohledně jiných údajů nezbytných k přístupu k digitálnímu obsahu Produktů.
   
 3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a/nebo požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikne. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.
 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 
 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy např. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři výslovně odsouhlasíte, že Vám digitální obsah bude zpřístupněn před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a vezmete na vědomí, že udělením souhlasu Vám zanikne právo od Smlouvy odstoupit, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 
 1. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním textu o odstoupení od Smlouvy na některou z mých kontaktních adres uvedených výše, případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).  
 
 1. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 
 1. Jako Uživatel můžete i jako Poskytovatel mohu od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 
 1. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 
 1. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 
 1. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
 

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

 
 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktuje mě, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 
 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména § 1914 až 1925 OZ, § 2389a až 2389f OZ a jste-li Spotřebitelem, pak i § 2389g až 2389s OZ.
 
 1. Jako Poskytovatel Vám odpovídám, že digitální obsah Produktu je po dobu trvání Smlouvy bez vad. Pokud by se za trvání Smlouvy projevila vada, je na mně, abych prokázala, že digitální obsah Produktu je poskytován bez vad.
 
 1. V případě digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu odpovídám za vady, které měl digitální obsah Produktu při zpřístupnění; tím není dotčena má povinnost zabezpečit aktualizace v souladu s čl. VI odst. 11 těchto OP. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete digitální obsah Produktu užívat, v případě, že vada byla vytknuta oprávněně.
 
 1. Jste-li Spotřebitelem, digitální obsah Produktu má vady zejména tehdy, neodpovídá-li ustanovení § 2389i OZ. Jako Uživatel můžete vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu můžete, jste-li Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění.
 
 1. Má-li digitální obsah Produktu vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Přiměřenou slevu můžete požadovat nebo odstoupit od Smlouvy můžete, pokud vada nebyla odstraněna nebo je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás jako Uživatele, dále pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je-li vada podstatným porušením Smlouvy. Odstoupit od Smlouvy nemůžete, je-li vada jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 
 1. Jste-li Spotřebitelem, můžete odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud bych byla v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu Produktu a svoji povinnost bych nesplnila ani bez zbytečného odkladu poté, co jsem byla vyzvána k plnění, nebo v dodatečné, mezi námi výslovně dohodnuté, lhůtě. Bez dodatečné lhůty můžete od Smlouvy odstoupit jen tehdy, je-li zjevné, že digitální obsah Produktu nebude poskytnut, anebo vyplývá-li z našeho ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
 
 1. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu má vady.
 
 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP.
 

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 
 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, můžete mě kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 
 1. Mám platné živnostenské oprávnění. Kontrolním orgánem je tedy příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete se svou případnou stížností obrátit. 
 
 1. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce.
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 
 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění mých a Vašich povinností, které ze Smlouvy vyplývají.
 
 1. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
 1. Podmínky zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 
 1. Tyto OP jsem oprávněna v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele však vždy platí text obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.
 
 1. Tyto OP jsou účinné od 13. 5. 2023
Přejít nahoru